Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Utworzenie Fundacji]
1. Fundacja o nazwie „Fundacja Smogowe.info”, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Łukasza Głogowskiego zwanego w dalszej części niniejszego statutu „Fundatorem”, na mocy aktu ustanowienia fundacji sporządzonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku przed notariuszem Agnieszką Szewczyk-Dziurą (Repertorium A numer 6463/2017).
2. Fundacja działa na podstawie odnośnych przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach) oraz niniejszego statutu (zwanego dalej: „Statutem”).

§ 2 [Nazwa Fundacji]
Nazwa Fundacji brzmi: „Fundacja Smogowe.info”.

§ 3 [Obszar działalności; Siedziba; Formy działalności]
1. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji są Bibice (położone w gminie Zielonki, powiecie krakowskim, w województwie małopolskim).
3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, a także przystępować do spółek i fundacji, stowarzyszeń, związków oraz innych organizacji członkowskich zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

§ 4 [Czas trwania]
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5 [Właściwy minister]
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

II.
CELE FUNDACJI ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6 [Cele Fundacji]
Celami Fundacji są:
a. informowanie o zanieczyszczeniach powietrza i środowiska naturalnego,
b. informowanie o kampaniach i wszelkich przedsięwzięciach dotyczących ochrony powietrza,
c. promowanie oraz edukacja z zakresu rozwiązań, urządzeń i technologii oczyszczających powietrze,
d. ochrona i promocja zdrowia,
e. popularyzowanie postaw proekologicznych,
f. rozpowszechnianie materiałów poświęconych ekologii, ochronie powietrza i środowiska naturalnego.

§ 7 [Sposoby realizacji celów Fundacji]
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi,
b. organizowanie konferencji, seminariów, spotkań, wykładów, warsztatów, szkoleń, i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim,
c. prowadzenie działań promocyjnych dotyczących celów Fundacji w Internecie, w szczególności za pomocą stron internetowych oraz mediów społecznościowych,
d. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

III.
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 8 [Majątek Fundacji]
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wszystkie działania mogą być prowadzone przez Fundację odpłatnie bądź nieodpłatnie.
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z (w szczególności):
a. darowizn;
b. spadków i zapisów;
c. grantów naukowych i innych podobnych funduszy;
d. funduszy publicznych oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych;
e. dochodów uzyskiwanych ze zbiórek publicznych;
f. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku finansowego;
g. operacji finansowych;
h. dochodów z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach handlowych.

IV.
ORGANY FUNDACJI
§ 9 [Organy Fundacji]
Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 10 [Zarząd]
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych.
2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Fundacji.
4. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może powierzyć osobie powoływanej do Zarządu lub Członkowi Zarządu funkcje, w szczególności funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów pełnego składu Zarządu, a gdy Zarząd jest jedno- lub dwuosobowy – zapadają jednomyślnie, wszystkimi głosami jego pełnego składu. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim pozostaje bez uszczerbku dla prawa reprezentowania Fundacji, które wykonywane jest zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.
9. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora, bez konieczności podania przyczyny.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje wyłącznie wskutek:
a. śmierci członka Zarządu;
b. pozbawienia członka Zarządu praw publicznych lub jego ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
c. rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji;
d. odwołania członka Zarządu z pełnionej funkcji.

VI
PRZEKSZTAŁCENIA
§11
1. Dla efektywnej realizacji swoich celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.
2. Połączenie jest niemożliwe, jeśli w jego wyniku mogą zmienić się cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd jednogłośnie.
4. Decyzja zarządu wymaga akceptacji Fundatora.

V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12 [Likwidacja Fundacji]
1. Fundator podejmuje uchwałę o otwarciu likwidacji Fundacji w razie:
a. osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona; lub
b. trwałego wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidację przeprowadzają likwidatorzy. W razie braku odmiennej uchwały Fundatora, likwidatorami stają się wszyscy członkowie ostatniego Zarządu.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora fundacjom lub stowarzyszeniom, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.

§ 13 [Zmiana Statutu]
1. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Fundator w drodze oświadczenia.
2. Dopuszczalna jest w szczególności zmiana Statutu obejmująca zmianę celów Fundacji. Zmiana taka dokonywana jest na zasadach określonych w punkcie 1 niniejszego paragrafu powyżej.

§ 14 [Wejście w życie]
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

§ 15 [Skład Zarządu]
Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:
Łukasz Głogowski – Prezes Zarządu.

______________________________
Łukasz Głogowski
Fundator